Gdje sam?

Hrvatska udruga za mirenje

Teslina 1/I. kat
10000 Zagreb
T: 01 4811 283
E: hum.mirenje [at] gmail.com
URL: www.mirenje.hr

Hrvatska udruga za mirenje (dalje: HUM) osnovana je u Zagrebu, 19. rujna 2003., prije nego što je u RH usvojen prvi Zakon o mirenju („Narodne novine” broj 117/03; stupio je na snagu 1. prosinca 2003.).
Udruga broji oko 700 članova. Njene aktivnosti usmjerene su na razvoj, implementaciju i promicanje mirenja ne samo kao izvansudskog načina rješavanja sporova, umijeća nenasilne komunikacije, već i kao načina života.
HUM je od strane Ministarstva pravosuđa RH akreditirana izmiriteljska institucija za provođenje mirenja i edukaciju izmiritelja. Polaznicima koji uspješno dovrše pojedinu obuku izdaju se certifikati o završenoj obuci, na temelju koji se izmiritelji mogu upisati u Registar izmiritelja kojeg vodi Ministarstvo pravosuđa RH. U centru za mirenje i pregovaranje provode se mirenja, pripreme za mirenje i facilitacije.
U udruzi djeluju Klubizmiritelja I Klub mladih izmiritelja, koji na mjesečnoj razini organiziraju razna besplatna predavanja i radionice.
Radu udruge znatno pridonose volonteri/ke.

Izdvojeni projekti