Gdje sam?

Konferencija Vrtić za svako dijete 13.lipnja 2018.

Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske 13. lipnja 2018. u Zagrebu organizira konferenciju Vrtić za svako dijete: pristup predškolskom odgoju i obrazovanju - mogućnosti i izazovi. Konferencija će početi u 9 sati, a predviđeno vrijeme trajanja je do 17 sati. Očekuje se dolazak 150 sudionika.

Angažman volontera potreban je za pripremu materijala za konferenciju dan prije (12. lipnja) i uključivao bi slaganje mapa, letaka, brošura, dnevnog reda i sl. Taj dio angažmana trajao bi otprilike 2 sata.

Veći angažman potreban je na sam dan konferencije (13.lipnja 9 -17h) i uključivao bi sljedeće poslove:

  • prijave sudionika - evidentiranje sudionika, ispunjavanje formulara s podacima, dijeljenje pripremljenih materijala i pružanje ostalih bitnih informacija;
  • pomoć oko usmjeravanja sudionika u dvije panel grupe;
  • dijeljenje i sakupljanje evaluacijskih listića po završetku konferencije;
  • ostali logistički poslovi.

Za volontere na konferenciji bi se osigurao ručak.

Organizator: Ured UNICEF-a za Hrvatsku
Datum početka: 12.06.2018.
Lokacija: Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ured UNICEF-a za Hrvatsku
Lokacija projekta:Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Predstavnici vlasti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, stručnjaci i praktičari u području predškolskog odgoja i obrazovanja, predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora i ostali dionici
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 12.06.2018
Datum završetka:13.06.2018
Broj sati: 8
Učestalost: godišnje
Od - do: 9-17
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Blanka Turza
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Za ovaj angažman bitne su dobre komunikacijske vještine, srdačan pristup usmjeren na pomoć sudionicima i suradnja sa svima uključenima u organizaciju događanja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Sudjelovanje u ovoj konferenciji doprinjet će ostvarivanju prava djece na obrazovanje što je jedno od temeljnih prava djeteta. Konferencija je usmjerena na osiguranje dostupnosti svakom djetetu pristupa kvalitetnom predškolskom obrazovanju što se osobito odnosi na djecu pripadnike ranjivih skupina. Svojim agažmanom volonteri će pridonijeti Uredu UNICEF-a u Hrvatskoj u ostvarivanju ovog cilja.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s bitnim temama u području ranog odgoja i obrazovanja, upoznavanje bitnih dionika, iskustvo u pripremnim poslovima u organizaciji eventa i sl.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.