Gdje sam?

Volontiraj na pedijatriji! KBC Zagreb

Klinika za pedijatriju KBC Zagreb poziva studente/ce socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada, psihologije, medicine, sestrinstva i pedagogije (2.i 3. godine dodiplomskog studija te studente/ce diplomskog studija) da postanu volonteri na programu: „Volontiraj na pedijatriji“.


Volonteri će pomagati djeci i roditeljima u upućivanju i snalaženju tijekom dolazaka na preglede u Poliklinici Klinike za pedijatriju KBC Zagreb (Rebro) te provoditi kreativne radionice sa djecom u čekaonici.


Prednost pri selekciji će imati volonteri koji su odgovorni, fleksibilni, imaju razvijenu brigu za kvalitetu i unaprjeđenje volonterske pozicije, sposobnost suočavanja sa promjenama i razvijenu kreativnost.


Prijave primamo na e-mail: volonteri.pedijatrija@kbc-zagreb.hr
Selekcija će se održati prema dogovoru.
Osnovna edukacija za sve koji su prošli selekciju održat će se prema dogovoru.

Organizator: KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Datum početka: 12.12.2017.
Lokacija: Kišpatićeva 12, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): KBC Zagreb Klinika za pedijatriju
Lokacija projekta:Kišpatićeva 12, Zagreb
Ciljana skupina: bolesna djeca i njihove obitelji
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 12.12.2017
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 8
Učestalost: mjesečno
Od - do: 9.00-13.00, prema dogovoru i potrebi
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Studenti 2.i 3. godine dodiplomskog studija i studenti diplomskog studija socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada, psihologije, medicine, sestrinstva i pedagogije.
Kontakt osoba: Ivanka Gregurinčić
Web stranica: www.kbc-zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteri koji pokažu visok stupanj odgovornosti i kreativnosti u radu sa djecom i obiteljima imati će priliku početi raditi individualno sa hospitaliziranom djecom Klinike za pedijatriju KBC Zagreb.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonteri će pomagati djeci i roditeljima u upućivanju i snalaženju tijekom dolaska na preglede u Poliklinici Klinike za pedijatriju te provoditi kreativne radionice sa djecom u čekaonicama.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz program „Volontiraj na pedijatriji“ steći osnovna znanja o strukturi bolnice, specifičnostima komunikacijskih vještina u bolnici, sigurnosti i infekcijama, razvoju djeteta i specifičnostima hospitalizacije, igri u bolnici i različitim kreativnim tehnikama u radu sa djecom.Volonteri će biti uključeni u mjesečnu supervizijsku podršku kao i stalnu dodatnu edukaciju o temama koje su im potrebne kako bi se osigurao njihov profesionalni napredak. Volonterima će biti osigurana podrška te će se organizirati edukacije s ciljem dobivanja novih znanja i učenja novih vještina kako bi se unaprijedio rad volontera.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.