Gdje sam?

Izgradnja lokalnih i nacionalnih kapaciteta za obrazovnu integraciju djece migranata - mapiranje potreba

Naša organizacija u suradnji s UNICEF-om Hrvatska provodi program čiji je cilj osnaživanje kapaciteta vrtića i škola za kvalitetnu integraciju djece migranata.
U sklopu programa provedeno je 9 fokusnih grupa čiji je cilj identifikacija potreba i formulacija preporuka prema nacionalnim i lokalnim vlastima. 

Angažman volonter/ke bio bi vezan za transkribiranje fokusnih grupa kao dijela mapiranja potreba odgajatelja i učitelja.

Napominjemo kako su svi aspekti volonterskog rada fleksibilni i podložni dogovoru.

Organizator: Pučko otvoreno učilište Korak po Korak
Datum početka: 19.06.2017.
Lokacija: Ilica 73, 10000 Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Pučko otvoreno učilište Korak po Korak
Lokacija projekta:Ilica 73, 10000 Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Odgajatelji, učitelji, stručni suradnici
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 19.06.2017
Datum završetka:04.07.2017
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 12:00 - 16:00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Kontakt osoba: Asja Korbar
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Sav angažman, uključujući vrijeme, učestalost i trajanje volontiranja podložno je dogovoru između volonter/ke i POU Korak po Korak.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike uključuju transkripte fokusnih grupa koji će se koristiti u daljnjoj analizi sa svrhom mapiranja potreba odgajatelja i učitelja, odnosno vrtića i škola.
Očekivani rezultati za volontere: Očekivani rezultati za volontere uključuju (1) jačanje kompetencija u korištenju kvalitativnih metoda istraživanja u obrazovanju, (2) nove spoznaje o kvalitetnom uključivanju djece migranata u odgojno-obrazovni sustav te (3) jačanje kompetencija u području monitoringa i evaluacije projekata. Također, volonter/ka će imati pristup stručnoj literaturi u području kvalitetnog odgoja i obrazovanja u izdavaštvu Učilišta. Ovaj volonterski angažman zato je osobito usmjeren na studente/ice pedagoških usmjerenja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.