Gdje sam?

Najvažnije o volontiranju i što kaže Zakon

Što je volontiranje? Tko može biti volonter i koji su uvjeti volontiranja maloljetnih osoba? Tko može biti organizator volontiranja i u koje aktivnosti je dopušteno uključivati volontere? Koje su obveze i prava organizatora volontiranja, a koje volontera? Kada se potpisuje ugovor o volontiranju i što treba sadržavati? Isplaćuju li se volonterima novčane naknade i koje? Što je važno kada se volontira s ranjivim skupinama i kada se od volontera traži izvadak iz kaznene evidencije? Koje su vrste volontiranja i što je inkluzivno volontiranje? Što je potvrda o volontiranju i volonterska knjižica? Što je potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem?

Volontiranje je divna i osnažujuća ljudska aktivnost jer njome istovremeno
dajemo i primamo. Brojni su živi dokazi oko nas koji pokazuju da volontiranjem razvijamo niz osobnih, socijalnih, organizacijskih pa čak i profesionalnih kompetencija koje nam osiguravaju bolje i lakše snalaženje u raznim poslovima i svakodnevnom životu. Jednako tako, brojna su znanstvena istraživanja nepobitno pokazala da nas volontiranje čini sretnijim, zdravijim i snažnijim osobama.

Volontiranje oplemenjuje društvo te ono u cjelini raste i obogaćuje se.
Volonteri su pomagači, ali i pokretači i nositelji pozitivnih promjena te graditelji odgovornih, aktivnih i humanih zajednica.       

Zakon o volonterstvu
 (NN 58/07, 22/13) definira volontiranje kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

Volontiranje NIJE stručno osposobljavanje za rad, davanje novca ili materijalnih resursa, dobrovoljno davanje krvi, društveno koristan rad kao mjera koju sud izriče kod počinjenja lakših kaznenih djela ili prekršaja. Volontiranje nije ni društveno korisno učenje koje se obavlja na fakultetima kao ni studentska praksa jer oboje spada u redovne studentske obveze.

Volonter je svaka fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima,
bez obzira na spol, dob, socijalni ili bilo koji drugi status.

Maloljetni volonter je osoba mlađa od 18 godina koja volontira u RH ili inozemstvu. Kod volontiranja maloljetnika propisani su i dodatni uvjeti:
• maloljetni volonter mora imati pisanu suglasnost zakonskog zastupnika
• obvezan je nadzor i podrška organizatora volontiranja i/ili zakonskih
zastupnika te drugih odraslih osoba
aktivnosti moraju biti primjerene volonterovoj dobi, tjelesnom, psihičkom i moralnom stupnju razvoja i vještinama i ne smiju predstavljati rizik za njihovo zdravlje, razvoj i uspjeh u izvršavanju školskih obveza
• volonteri ne smiju volontirati u inozemstvu bez suglasnosti zakonske
zastupnice i bez njihove pratnje ili pratnje organizatora volontiranja
• ne smiju dugotrajno volontirati niti volontirati u aktivnostima povezanim
s teškim tjelesnim naporom ili rizicima koji ugrožavaju ili bi mogli ugroziti njihov život, zdravlje, ćudoređe, razvoj ili izvršavanje školskih obveza
• volonteri mogu prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem
trenutku bez suglasnosti, ali uz znanje zakonskog zastupnika.

Djeca mlađa od 15 godina života mogu biti uključena u odgoj za volontiranje.
Odgoj za volontiranje mora se uz navedene odvijati pod sljedećim dodatnim uvjetima:
• mora biti riječ o odgojno-obrazovnim aktivnostima koje kao organizator
volontiranja provodi odgojno-obrazovna ustanova, ustanova
socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje
u odgojne i obrazovne svrhe uz suglasnost nadležnih tijela državne
uprave, odgojno-obrazovnih ustanova ili ustanova socijalne skrbi
• mogu volontirati s roditeljima i/ili zakonskim skrbnicima i tako promicati
obiteljsko volontiranje
• volonteri ne smiju obavljati volonterske aktivnosti u razdoblju između 23 sata i 6 sati.

Sukladno Zakonu o volonterstvu, organizator volontiranja može biti:
• udruga
• zaklada i fundacija
• javna ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta
proizlazi da je osnovana radi društvene dobrobiti (neprofitna pravna
osoba), a ne radi stjecanja dobiti/profita
• državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
• socijalna Zadruga – ona koja je registrirana u registru neprofitnih
organizacija.
Organizator volontiranja nikako ne može biti profitna pravna osoba (d.o.o., j.d.o.o., obrt i slično).

Vrlo često, a posebice u kriznim situacijama, odvija se i neformalno volontiranje koje pokreću pojedinci i različite inicijative građana. Ono je važno i vrlo vrijedno za svaku zajednicu, ali nije obuhvaćeno Zakonom. Zakon se primjenjuje samo kada je riječ o formalnom volontiranju.

Volontere možete uključivati samo u one aktivnosti koje su usmjerene ka zajedničkoj dobrobiti. Volonteri daju dodatnu vrijednost vašim aktivnostima, ali nikako ne predstavljaju besplatnu radnu snagu. Dužni ste ih zaštititi od iskorištavanja te je stoga zabranjeno volontiranje:
• koje u cijelosti zamjenjuje rad koji obavljaju radnici zaposleni u skladu
sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17), ili u cijelosti zamjenjuju izvršitelje poslova temeljem ugovora o djelu
• radi stjecanja ili povećanja profita. 

Detaljnije pročitajte u Zakonu o volonterstvu čl. 7. (NN 58/07, 22/13)

Prava i obveze volontera i organizatora volontiranja propisani su
Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13). U nastavku navodimo njihov sažetak.                               

PRAVA VOLONTERA
• obavljanje poslova u skladu sa sposobnostima i interesima
• upoznavanje s organizacijom i aktivnostima te opis poslova
• stručna pomoć i podrška te adekvatan prostor i materijali za rad
• sklapanje ugovora, ako volonter to zatraži te naknadu troškova
• mijenjanje volonterske pozicije i mogućnost napredovanja te pravo sudjelovanja u odlučivanju vezanom uz volontersku poziciju kao i probni rok
• pravo na sigurne uvjete rada i primjerene procedure kod rješavanja sukoba
• pravo na edukaciju, stjecanje i priznavanje kompetencija
• pravo na potvrdu o volontiranju i kompetencijama stečenim volontiranjem sukladno Zakonu, ako se zatraže.                                                         

OBVEZE VOLONTERA
• volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima te po uputama organizatora volontiranja
• poštivanje dogovorenog radnog vremena i trajanja angažmana uz pravovremenu najavu odsutnosti te pravovremeno otkazivanje
• spremnost na edukaciju i sudjelovanje u procjeni potreba u vezi s izvršenjem posla
• sposobnost i spremnost rada u timu te sudjelovanje na sastancima tima
• pridržavanje dogovora i odgovoran pristup poslu te pažnja da svojim postupcima ne prouzroči štetu organizatoru ili korisniku volontiranja
• poštivanje načina upravljanja organizacijom i prihvaćanje organizacijskih
ciljeva te čuvanje povjerljivih podataka o OV-u kao i primjereno predstavljanje organizacije prema javnosti
• odbiti volontiranje koje je suprotno propisima ili nije odgovarajuće.       

PRAVA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA
• na izbor volontera u skladu sa svojom misijom i vizijom, kao i vještinama i profilu volontera kad priroda volontiranja to zahtijeva
• biti pravodobno obaviješteni o izostancima i prekidu volontiranja od samih volontera
• na savjetovanje i sudjelovanje u postupcima donošenja odluka na svim razinama u području volontiranja, u svojstvu dionika koji predstavlja svoje, ali i interese i potrebe volontera (radne grupe, nacionalni odbor i dr.). 

OBVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA
• promicati volontiranje i njegov doprinos društvu i pojedincu
• poštovati prava i izvršiti obveze prema volonterima
• osigurati materijale i sredstava te poticajnu okolinu za obavljanje volonterskih aktivnosti te isplatu ugovorenih troškova
• biti uključivi i inkluzivni pri odabiru volontera te osobito poticati inkluzivno volontiranje
• razviti standarde kvalitete koji osiguravaju kvalitetnu provedbu volonterskih aktivnosti (planiranje, praćenje i podršku, vrednovanje)
• omogućiti volonteru sudjelovanje u donošenju odluka o volonterskoj aktivnosti, pokretanje vlastitih inicijativa u skladu s misijom i vizijom te osjećaj pripadnosti projektu
• izdati volonteru pisanu potvrdu o volontiranju
• omogućiti volonteru stjecanje kompetencija te izdati potvrde po dogovoru
• osigurati tajnost osobnih podataka i zaštitu privatnosti
• osigurati volontera u slučaju „rizičnog“ volontiranja.

Zaključivanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku obvezno je u slučajevima:
• volontiranja povezanog s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera
• dugotrajnog volontiranja
• volontiranja s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti
• volontiranja stranih državljana u Republici Hrvatskoj
• volontiranja državljana RH u inozemstvu, a koje (su)organiziraju organizatori volontiranja iz RH
• kada volonteri to zahtijevaju. 

Preuzmite Ugovor o volontiranju.

Bitni sastojci ugovora o volontiranju su:
• mjesto i trajanje volontiranja
• kratak opis volonterskih aktivnosti i usluga koje će volonter obavljati
• prava i obveze volontera i organizatora volontiranja
• napomena da je osobna sigurnost volontera tijekom volontiranja u skladu s odredbama Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13)
• objašnjenje o načinu prestanka ugovora o volontiranju.
U slučaju da je volonter maloljetan, ugovor sklapa njegov zakonski zastupnik
uz supotpis maloljetnog volontera.

U ugovor je preporučljivo dodati odredbu o pokrivanju troškova volontiranja te se unaprijed dogovoriti o okvirnoj visini troška kao i obvezi volontera da organizatoru volontiranja osigura račune za plaćanje. Elektronski primjerak ugovora možete dobiti na mrežnim stranicama volonterskim centara ili na stranicama Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Volontiranje je neplaćeni rad i novčane naknade se NE ISPLAĆUJU. Volonter ne može uvjetovati nikakvu novčanu ili materijalnu naknadu u zamjenu za obavljenu aktivnost.

Standard dobrog volonterskog programa nalaže da volonteri prilikom poklanjanja svoga vremena ne budu izloženi dodatnim troškovima. Stoga se strogo preporuča da nadoknadite volonterima troškove nastale tijekom volontiranja i to za sljedeće:
• troškove hrane i osvježenja
• troškove putovanja i smještaja
• džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca ne premašuje iznos dnevnica propisanih za državne službenike
• troškove pribavljanja dokumenata ili plaćanja pristojbi nužnih za omogućavanje volontiranja
• troškove edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje.

Uz navedeno, troškovi volontiranja mogu biti vrlo specifični, ovisno o projektima, a Zakon navodi još i radnu odjeću, opremu i predmete za zaštitu, medicinske usluge u svrhu obavljanja volontiranja, premije osiguranja volontera, novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće osobe; zbrinjavanja i obuke životinje u vlasništvu volontera koja sudjeluje u aktivnostima volontiranja, isplaćeni novčani iznosi dobitnicima Državne nagrade za volontiranje, naknade i troškovi isplaćeni u sklopu programa Europske unije i međunarodnih programa volontiranja.

Kako biste mogli naknaditi ove troškove volonter vam je dužan podnijeti račun ili drugi dokaz o nastalom trošku.

Napomena! Džeparac za putovanja služi naknadi troškova nastalih tijekom putovanja a pravilo o obveznom umanjivanju dnevnica u slučaju da
je osobi pokriven obrok vrijedi i za dnevnice volontera.

Kod volontiranja kojim se pružaju usluge ranjivim skupinama – djeci, osobama s invaliditetom, starijim, nemoćnim i bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, potrebni su neki dodatni dokumenti kako bi se zaštitili korisnici volontiranja.

Obavezni dokumenti su:
pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti koje bi ugrozile korisnika
(iz članka 10. stavka 2. Zakona) – kod kratkotrajnog i dugotrajnog
volontiranja (može se ugraditi i u Ugovor)
izvadak iz kaznene evidencije te drugi dokazi da ne postoje okolnosti
iz članka 10. stavka 2. Zakona
• obavezno je osigurati primjerenu stručnu pomoć i nadzor nad radom
volontera

Izvadak iz kaznene evidencije – dobivate informaciju je li volonter počinio koje od kaznenih djela ili prekršaja iz članka 10. Zakona o volonterstvu zbog čega bi mu bilo zabranjeno da volontira s pripadnicima ranjivih skupina kao korisnicima. Izvadak iz kaznene evidencije za volontera tražite uime organizatora volontiranja kao pravne osobe od Ministarstva pravosuđa te ga ne treba miješati s uvjerenjem da se ne vodi kazneni postupak. Obrazac 3a, kojim tražite izvadak iz kaznene evidencije, nosi naziv „Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu“. Za njegovo izdavanje ne plaća se upravna pristojba. Obrazac izvatka iz kaznene evidencije šaljete na e-adresu: pisarnica@pravosudje.hr (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske – Odjel za kaznene evidencije, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb. Više informacija možete dobiti na broju telefona 01 3714 223 i 01 3714 224). Izvadak iz kaznene evidencije čekate najduže dva tjedna.

Kod dugotrajnog volontiranja s ranjivim skupinama volonter može početi volontirati prije nego vam stigne izvadak iz kaznene evidencije pod uvjetom da osigurate stalni stručni nadzor te da je potpisana izjava da ne postoje okolnosti koje bi ugrozile korisnika.

Za volontiranje, po zakonu ste dužni pribaviti izvadak iz kaznene evidencije
koji se često miješa s uvjerenjem o nekažnjavanju kojim se potvrđuje informacija  da se protiv osobe trenutno ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije kažnjavana u zadnjih 6 mjeseci.

- Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i
kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida. 

- Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju. 

- Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama. U jeku krizne situacije izazvane epidemijom COVID-19 i posljedicama potresa u Zagrebu na proljeće 2020. VCZ je izradio ugovor o volontiranju za krizne situacije.

Preuzmite ugovor o volontiranju za volontiranje u kriznim situacijama.- Inkluzivno volontiranje je uključivanje pripadnika socijalno isključenih skupina stanovništva u volonterske aktivnosti radi njihove integracije u društvo i socijalnog osnaživanja. 

Inkluzivnim volonterima dužni ste osigurati adekvatnu pomoć i nadzor stručnih osoba. U slučajevima kada su osobe potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti, a volontiranje prelazi njihov opseg preostale sposobnosti, ugovor o volontiranju sklapa skrbnik (zakonski zastupnik) u
pisanom obliku uz uvažavanje mišljenja volontera štićenika.

Inkluzivnim volontiranjem utječemo na povećanje samopouzdanja i zadovoljstva, osjećaj korisnosti, smanjenje socijalne izolacije, širenje socijalne
mreže, ali isto tako i stvaramo bolje izglede za zapošljavanje pripadnika socijalno isključenih skupina. Hrvatski je centar za razvoj volonterstva provedbom projekta inkluzivnog volontiranja izdao i dvije specijalizirane publikacije o ovoj temi pod nazivom:

1. Volontiranje: prilika za nove kompetencije - Vodič kroz inkluzivno volontiranje za organizatore volontiranja te
2. Inkluzivno volontiranje: Preporuke koordinatorima volontera za razvoj
inkluzivnijih volonterskih programa.

Publikacije su dostupne u regionalnim volonterskim centrima.

Potvrda o volontiranju dokaz je o volonterskom iskustvu koje je volonter ostvario. Dužni ste je izdati volonteru U SVIM SLUČAJEVIM DUGOTRAJNOG VOLONTIRANJA, a kod kratkotrajnog samo kada volonter to zatraži. Sadrži osobne podatke volontera, naziv vaše organizacije, broj volonterskih sati i vrijeme volontiranja te kratak opis volonterskih aktivnosti. Ovjeravate je svojim pečatom i potpisom odgovorne osobe u organizaciji.

Potvrda o volontiranju = dokaz je o volonterskom iskustvu koje je volonter
ostvario, može biti u različitom formatu (A4, prethodno dizajnirani format, izjava i sl.)

Volonterska knjižica = zbir potvrda o volontiranju. Omogućava bilježenje
više raznolikih volonterskih iskustava u jedan dokument odnosno knjižicu. Sadrži sve podatke kao i potvrda, a ima predviđeno mjesto i za upis edukacija vezanih uz volontiranje. Preuzmite pripremu za tisak volonterske knjižice.

Volonteri svoju volontersku knjižicu mogu preuzeti u najbližem volonterskom
centru. Knjižica je poklon za sve volontere koji posjete volonterski centar.

Također, u najbližem volonterskom centru neprofitne organizacije mogu naručiti i kupiti volonterske knjižice ili dobiti gotovu pripremu za tisak prema dizajnu Hrvatskog centra za razvoj volonterstva. Isto tako u volonterskim centrima možete dobiti i gotovu pripremu za tisak kojoj možete prilagoditi vanjski izgled i tiskati ju samostalno za svoju organizaciju.

Za sve osnovne i srednje škole volonterski centri nastoje besplatno
osigurati volonterske knjižice za njihove volonterske klubove ovisno o
trenutnim mogućnostima.
 

Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem je dokaz o učenju,
znanjima, vještinama i stavovima – jednom riječju, kompetencijama, koje je volonter ostvario svojim volonterskim iskustvom.

Obvezni ste je izdati na zahtjev volontera, ako se radi o dugotrajnom volontiranju. Kako bi je mogao izdati, koordinator volontera u organizaciji mora pratiti proces učenja volontera pa potvrdu u pravilu nije moguće izdati retrogradno, već se oko njezinog izdavanja morate unaprijed dogovoriti s volonterom.

Obrazac Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem i Vodič za njezino ispunjavanje preuzmite sa stranice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za detaljnije informacije i podršku možete se obratiti volonterskim centrima.