Gdje sam?

Mreža mladih Hrvatske

Ilica 52
10 000 Zagreb
T: +38514573937
F: + 38514611032
E: info [at] mmh.hr
URL: http://www.mmh.hr

Mreža mladih Hrvatske (MMH) je savez 62 nevladine udruge mladih i za mlade koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih (eng. National Youth Council) i članica je Europskog foruma mladih. MMH je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga osnovana u prosincu 2002. godine. MMH zagovara i promiče interese i stavove mladih na načelima tolerancije, razumijevanja te poštivanja njihovih prava i potreba.


MMH je demokratski ustrojena, reprezentativna i inkluzivna te kao takva prepoznata u RH i međunarodno. MMH okuplja nevladine udruge mladih i za mlade koje su dobrovoljno pristupile Mreži, i to nacionalne saveze i lokalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH.

Nema povezanih projekata.